Oeverzegge 1, 1724 TZ Oudkarspel | 0226 312 280 | info@svdts.nl

Vacatures

Open vacatures:

 

DTS is op zoek naar jou!

 

Wellicht heb je het al meegekregen.

SV DTS krijgt tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering op 4 juli 2022 een geheel nieuw bestuur. DTS is blij dat er DTS’ers zijn die graag willen meehelpen om DTS toekomstbestendig te maken. De nieuwe bestuursleden zijn al druk bezig om een (technisch) beleidsplan op te stellen voor de komende 5 jaar. Hier zijn inclusiviteit en verenigingsleven de sleutelwoorden in.

Een vereniging kan zeker niet zonder haar vrijwilligers en al is het nieuwe bestuur bijna compleet, er zijn nog 2 functies in te vullen, nl.

 

Secretaris

Functieprofiel

 • Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is. Behandelen van ingekomen stukken.
 • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
 • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
 • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
 • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar. Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
 • Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk

overheidsinstanties).

 • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
 • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

 

Penningmeester

Functieprofiel

Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.

 • Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.
 • De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.
 • Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.
 • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
 • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.
 • Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de vereniging, alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden.
 • Tijdsinvestering: 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

 

Lijkt het je, samen met ons, een uitdaging om mee te besturen bij een mooie vereniging?

 

Mail dan naar hilcokooistra@gmail.com of  bel naar 06-12399280 voor meer informatie.

 

Onze vacatures