Oeverzegge 1, 1724 TZ Oudkarspel | 0226 312 280 | info@svdts.nl

Grensoverschrijdend gedrag melden

Contactpersoon: Hilco Kooistra
Mobiel: 0612399280
mail: voorzitter@svdts.nl

Vertrouwenspersoon: Erica van As
mobiel nummer: bekend bij bestuur
email: vertrouwenspersoon@xs2more.nl

Wie is Vertrouwenspersoon Erica van As? Klik hier voor meer informatie

Procedure melden grensoverschrijdend gedrag
Het is belangrijk om te benadrukken dat SV DTS zich inzet voor het creëren van een veilige en respectvolle omgeving voor al haar leden, en dat meldingen van grensoverschrijdend gedrag serieus worden genomen en op passende wijze worden behandeld.

 1. Informeer jezelf
  Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt. Dit omvat fysiek, verbaal, seksueel, en psychologisch misbruik, evenals pesten en discriminatie.
  NB: Bij seksuele intimidatie in elke vorm kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon
  NB: Bij elke andere vorm van grensoverschrijdend gedrag kun je contact opnemen met de voorzitter van SV DTS; Hilco Kooistra
 2. Identificeer de juiste persoon om mee te praten
  Bij SV DTS zijn er specifieke personen aangesteld om meldingen van grensoverschrijdend gedrag te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon, de jeugdcoördinator of het bestuur zijn. Zorg ervoor dat je weet wie deze persoon is. Hierboven onze contactpersonen
 3. Maak de melding
  Neem contact op met de aangewezen persoon en maak een afspraak om de situatie te bespreken. Dit kan persoonlijk, telefonisch of via e-mail gebeuren, afhankelijk van je voorkeur en de ernst van de situatie.
 4. Beschrijf de situatie
  Geef een gedetailleerde beschrijving van wat er is gebeurd. Probeer specifiek te zijn over de gebeurtenissen, inclusief data, tijden, locaties, en eventuele getuigen.
 5. Bied bewijs indien mogelijk
  Als je bewijs hebt, zoals e-mails, berichten, foto’s of getuigenverklaringen, deel deze dan met de persoon die de melding behandelt. Dit kan helpen bij het onderzoek naar de situatie.
 6. Vertrouwelijkheid
  Wees ervan verzekerd dat je melding vertrouwelijk zal worden behandeld. De informatie wordt alleen gedeeld met de personen die nodig zijn om de situatie te onderzoeken en te behandelen.
 7. Volg het proces
  Nadat je de melding hebt gedaan, volg dan het proces zoals aangegeven door SV DTS. Dit kan het bijwonen van verdere gesprekken, het verstrekken van aanvullende informatie of het meewerken aan het onderzoek omvatten.
 8. Wees bereid om ondersteuning te ontvangen
  SV DTS kan ondersteuning bieden aan zowel de persoon die de melding doet als aan eventuele andere betrokkenen. Dit kan bestaan uit emotionele ondersteuning, begeleiding of verwijzing naar professionele hulpverleners.
 9. Houd communicatielijnen open
  Blijf in contact met de persoon die de melding behandelt voor updates over de voortgang van het proces. Wees bereid om verdere informatie te verstrekken als dat nodig is.
 10. Nazorg
  Nadat de situatie is afgehandeld, kan SV DTS nazorg bieden aan alle betrokkenen om ervoor te zorgen dat ze de nodige ondersteuning krijgen om verder te gaan. Dit kan onder meer follow-up gesprekken, counseling of andere vormen van ondersteuning omvatten.

=============================================================================================================

Protocol voor het Afhandelen van Grensoverschrijdend Gedrag bij SV DTS
Dit protocol dient als richtlijn voor het afhandelen van grensoverschrijdend gedrag bij SV DTS. Het is bedoeld om een veilige en respectvolle omgeving te bevorderen voor alle leden, waarin grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd en adequaat wordt aangepakt.

 1. Melding

1.1. Alle meldingen van grensoverschrijdend gedrag moeten serieus worden genomen en onmiddellijk worden gemeld aan de aangewezen contactpersoon binnen SV DTS, zoals de vertrouwenspersoon, de jeugdcoördinator of een lid van het bestuur.

1.2. Meldingen kunnen mondeling, schriftelijk, telefonisch of via e-mail worden gedaan. De privacy van de melder zal te allen tijde worden gerespecteerd.

2. Onderzoek

2.1. Zodra een melding is ontvangen, zal SV DTS een grondig onderzoek instellen naar de gemelde situatie. Dit omvat het verzamelen van bewijsmateriaal, het interviewen van betrokkenen en getuigen, en andere relevante stappen om de feiten te achterhalen.

2.2. Het onderzoek zal worden uitgevoerd met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, met als doel een eerlijk en rechtvaardig proces te waarborgen voor alle betrokkenen.

3. Besluitvorming

3.1. Op basis van de bevindingen van het onderzoek zal SV DTS passende maatregelen nemen tegen de dader(s) van grensoverschrijdend gedrag.

3.2. De genomen maatregelen kunnen disciplinair van aard zijn, zoals waarschuwingen, schorsingen, of uitsluiting van de club, afhankelijk van de ernst van het gedrag en de omstandigheden van de zaak.

4. Ondersteuning van Slachtoffers

4.1. Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag zullen de nodige ondersteuning ontvangen van SV DTS. Dit kan onder meer bestaan uit toegang tot counseling, begeleiding en andere vormen van hulpverlening.

4.2. SV DTS zal ervoor zorgen dat slachtoffers zich gehoord en gesteund voelen tijdens het proces van afhandeling en dat hun privacy te allen tijde wordt gerespecteerd.

 5. Communicatie

5.1. SV DTS zal open en transparant communiceren over de voortgang van het onderzoek en de genomen maatregelen, binnen de grenzen van de privacy van de betrokkenen.

5.2. Indien nodig zal SV DTS ook communiceren met relevante externe partijen, zoals sportbonden, autoriteiten en andere betrokken organisaties.

6. Preventieve Maatregelen

6.1. Naast het afhandelen van individuele gevallen van grensoverschrijdend gedrag zal SV DTS zich inzetten voor preventie door middel van bewustmakingscampagnes, trainingen voor coaches en vrijwilligers, en het bevorderen van een cultuur van respect en veiligheid binnen de club.