Oeverzegge 1, 1724 TZ Oudkarspel | 0226 312 280 | info@svdts.nl

Privacybeleid

Deze website wordt beheerd door s.v. DTS. Bij bezoek aan deze website kan DTS gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via een inschrijving- of contactformulier of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert DTS uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en van toepassing zijnde gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met en noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Legitimatienummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

s.v. DTS verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Gegevens van personen

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze (oud)leden om uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst. Indien een verwerking niet noodzakelijk is in het kader van het lidmaatschap, wordt de leden om toestemming gevraagd voor het verwerken van persoonsgegevens. Nieuwe soorten verwerkingen worden door het Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Voorts worden persoonsgegevens van derde organisaties met wie we een samenwerkingsrelatie en/of betaalrelatie hebben en (oud)sponsoren  verwerkt op grond van de bestaande samenwerkingsrelatie. Wij kunnen ook persoonsgegevens van derden verwerken indien de vereniging daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. Alle betrokkenen kunnen gebruik maken van de rechten cf. de AVG (zie hieronder bij Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen).

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over leden en bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@svdts.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben:

s.v. DTS verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Eigen ledenadministratie, Voetbal Assist, Sportlink en aanvragen lidmaatschap KNVB
 • Verzenden van onze Nieuwsbrief en andere communicatie
 • Organisatie en communicatie rond teamindelingen
 • Vermelding naam van leden op teampagina’s* website svdts.nl

*Privacy level kan worden ingesteld door de persoon zelf via de voetbal.nl App

Hoe lang we gegevens bewaren

s.v. DTS zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 2 jaar vanaf einde lidmaatschap. Bij het einde van het lidmaatschap kan een oud-lid toestemming geven aan DTS om de persoonsgegevens langer te bewaren. Deze gegevens worden in dat geval niet langer bewaard dan 7 jaar na einde lidmaatschap. Indien wet- en regelgeving een langere bewaartermijn dan 2 jaar voorschrijft, dan houden wij die aan voor de betreffende persoonsgegevens. Indien wenselijk is dat persoonsgegevens langer bewaard worden dan deze termijnen, bijv. om statistische informatie te verkrijgen over ontwikkelingen en voor prognoses, worden deze persoonsgegevens geanonimiseerd.

Delen met anderen

s.v. DTS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

s.v. DTS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@svdts.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. s.v. DTS zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Fotomateriaal

Tijdens trainingen, wedstrijden en andere evenementen op de eigen terreinen en elders worden soms door de vereniging foto’s genomen voor publicatie op de website of voor andere doeleinden. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt om toestemming gevraagd om dit fotomateriaal te gebruiken; betrokkenen worden daarnaast voor aanvang van de activiteit geïnformeerd dat er foto’s gemaakt worden. Betrokkene kan zich met een eventueel verzoek tot verwijdering van een foto of correctie van persoonsgegevens bij de foto wenden tot de webredactie van DTS via e-mail adres info@svdts.nl

Beveiliging

s.v. DTS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@svdts.nl

Wijzigingen Privacy Statement

s.v. DTS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.